Randenbroek eo, Amersfoort

(structuurvisie, bebouwingsstudie en uitwerking deelgebieden)


Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort
Jaar van ontwerp: 2005-2009
Jaar van uitvoering: vanaf 2014
In samenwerking met: Gemeente Amersfoort

Toelichting:

De structuurvisie geeft een samenhangend ruimtelijk kader voor het gebied van het Heiligenbergerbeekdal. Aanleiding voor het opstellen van deze visie is de verplaatsing van het Elisabethgasthuis en het Sportfondsenbad uit het gebied. Hierdoor wordt het mogelijk één samenhangend groengebied te realiseren rond de Heiligenbergerbeek.

De Heiligenbergerbeek is de belangrijkste drager van het gebied. In de structuurvisie krijgt de beek meer ruimte en wordt de ecologische betekenis als verbindingszone verder uitgebouwd. Door de aanleg van een doorgaande noord-zuidverbinding langs de beek en door verschillende nieuwe oostwestverbindingen wordt de relatie tussen de omliggende wijken en het park verbeterd. 

Het park krijgt een heldere ruimtelijke opbouw. Aan de oostzijde van de beek liggen op oude rivierduinen de monumentale landgoedbossen (Randenbroek en Vosseheuvel). Deze boskernen worden doormiddel van parkweiden met elkaar verbonden. Aan de westzijde van de beek liggen de sportvelden. Door de sportvelden te herschikken ontstaat er ruimte voor de beek en kunnen de oostwestverbindingen worden gemaakt. Door hekken te verwijderen en hagen en bomen tussen de velden aan te planten worden ze onderdeel van het park. Binnen het groen-blauwe raamwerk is het mogelijk nieuwe woningen te realiseren. 

Naast het opstellen van de structuurvisie hebben wij per deelgebied uitgangspunten geformuleerd en invulling gegeven aan het ruimtelijkkader. Voor de ziekenhuis- en sportfondslocatie hebben wij verschillende bebouwingsmodellen gemaakt. 

De structuurvisie is (in samenwerking met gemeente) op basis van een uitgebreid consultatietraject met ruim 50 deelnemers  opgesteld. In 2009 is de structuurvisie door de gemeenteraad aangenomen. Hierna heeft de gemeente Amersfoort de structuurvisie uitgewerkt in concrete plannen. Vanaf begin 2014 worden deze plannen in verschillende stappen uitgevoerd.

« terug