N9 Schoorldam NH

(landschappelijke inpassing, wegontwerp en ontwerp kunstwerken)


Opdrachtgever: MNO/ Vervat
Jaar van ontwerp: 2009-2010
Jaar van uitvoering: 2010 - 2012
Ambitiedocument: JAM architecten (i.o.v. Rijkswaterstaat)

Toelichting:

De N9 is om Schoorldam heen gelegd. De weg tussen Schoorl en de brug over het Noord-Hollandsch Kanaal (de verlengde Kanaalweg) gaat met een viaduct over de N9 heen. De op- en afritten van de N9 sluiten doormiddel van twee rotondes aan op de verlengde Kanaalweg. Voor de fietsers en voetgangers wordt een tunnel onder de N9 aangelegd. De tunnel ligt tussen de parallelweg (vlakbij de westelijke rotonde) en de Damweg. Over de sloot naast de Damweg is een brug aangelegd.

- Gras en basalt
Om aan te sluiten op het omliggende landschap is de N9  op maaiveldniveau met brede (obstakel vrije) grasbermen aangelegd. De aanlandingen van het viaduct over de N9 zijn als grasdijken uitgevoerd met daartussen een slank viaduct van talud naar talud. Om een zo open mogelijke blik onder het viaduct te krijgen, zijn de landhoofden rond uitgevoerd. De onderkant van het viaduct wordt door middel van horizontale basalt stroken met de grasdijken verweven. Om lichthinder vanaf de verlengde Kanaalweg op het omliggende landschap te voorkomen, zijn lage grasdijkjes in de buitenbocht van de weg aangelegd.

- Water
Op de plaats waar de nieuwe weg aansluit op de oude N9 zijn waterpartijen aangelegd. De waterpartijen markeren de overgang en sluiten aan op het karakter van het veenweide landschap in de omgeving. Daarnaast fungeren ze als waterberging. De bermsloten van de nieuwe N9 volgen deels de bestaande kavelsloten, zodat deze worden opgenomen in het grillige kavelpatroon. 

- Beplanting
De nieuwe N9 loopt tussen Schoorl en Schoorldam door. De bebouwing ligt op relatief korte afstand van de weg. Om het zicht vanuit de omgeving op de weg te beperken en de weg in het landschap in te voegen zijn langs de N9 ten zuiden van de Damweg aardenwallen aangelegd. De aardenwallen zijn deels ingeplant met eikenhakhout. In de ruimte tussen de verlengde Kanaalweg en de N9 zijn eikenbosjes aangeplant. De nieuwe N9 wordt zo begeleid door eikensingels en bosjes, die door de karakteristieke geveegde vorm sterk het beeld van de omleiding gaan bepalen. De rotonde in de Damweg vormt de nieuwe dorpsentree naar Schoorl. Rond de rotonde zijn laanbomen en boomweiden aangeplant. Het geeft het dorp een groene entree en onder de bomen door is er zicht op het omliggende landschap.

« terug